ධම්ම පද ගාථා

අනෙකුත් ගාථා 

යමක වර්ගය

අප්පමාද වර්ගය

චිත්ත වර්ගය

පුප්ඵ වර්ගය