Gallery

/Gallery
Gallery 2017-01-13T14:16:30+01:00

 Photo Gallery

 2016.12.31 දින මහා සතිපට්ඨාන සජ්ඣායනාවේ සොදුරු දසුන්  

 වෙසක් සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

 සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

2016.09.11 මස මාසික සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

2016.08.09 මස මාසික සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

2016.07.10 මස මාසික සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

ළමා සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

2016.10 මස ළමා සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

2016.09 මස ළමා සීල භාවනා වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

2016.05.06 දින ළමා වත් පිළිවෙත් වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන් 

විශේෂ පිංකම් වල සොදුරු දසුන් 

2015 වෙසක් වැඩසටහනේ සොදුරු දසුන්

2016.02 මස පැවති අසිරිමත් සත්බුදු වන්දනාවේ සොදුරු දසුන්

2014.12.31 දින පැවතී පිරිත් සජ්ඣායානාවේ සොදුරු දසුන්