2016.12.31 මහා සතිපට්ඨාන සජ්ඣායනයන

/2016.12.31 මහා සතිපට්ඨාන සජ්ඣායනයන
2016.12.31 මහා සතිපට්ඨාන සජ්ඣායනයන 2017-01-07T13:07:11+01:00

2016.12.31 මහා සතිපට්ඨාන සජ්ඣායනාවේ සොදුරු දසුන්