ඔබ භාවනාවට බිය ද?

//ඔබ භාවනාවට බිය ද?

ඔබ භාවනාවට බිය ද?

භාවනා’ යන්නෙහි අරුත ‘වැඩීම’ යන්න යි. නැතහොත් යම්කිසි දෙයක් ගොඩනැඟීම. දැන් ආනාපාන සතියෙන් කරන්නේ සිහිය ගොඩනැගීම, වීරිය සහ නුවණ ගොඩනැගීම ආදිය. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් කරන්නේ, මෙත් සිත ගොඩ නැගීම, අසුභ භාවනාවෙන් කෙරෙන්නේ, විරාගය ගොඩනැගීම. යථාභූත ඥානය ගොඩ නංවන්න පුළුවන් අනිත්‍ය භාවනාවෙන්.

By | 2017-11-18T20:56:09+01:00 November 18th, 2017|Latest Articles|Comments Off on ඔබ භාවනාවට බිය ද?

About the Author: